Israel Corner

 

 IdanSharon

Meet Adat Shalom’s New Shaliach, Idan Sharon

View Idan's Introduction 

 Read Idan's Days of Awe D'vrei Torahs:

A D'var on Hannah (Rosh Hashanah Day 1 5779)
Achot Ktana/Little Sister (Rosh Hashanah Day 2 5779)
Nitzavim (Yom Kippur 5779)